Във връзка с дезинсекция и дератизация в сградата на Съдебната палата – Стара Загора на 31.08.2018г. работното време на Районен съд Стара Загора ще бъде до 12:00 часа.

На основание заповед № 139 от 01.08.2018г. на Председателят на Районен съд – Стара Загора обявява конкурс за  длъжността “Съдебен секретар“ – 1 щатна бройка.

Кандидатите могат да се запознаят с общите и специфичните за длъжността изкисвания от присъединената обява.

Необходими  документи за длъжността „Съдебен секретар“:

– заявление /по образец/;декларация /по образец/,копия  от документи за придобита образователно-квалификационна степен;автобиография /по образец/; свидетелство за съдимост за работа в съдебната система, с посочване на длъжността за която се кандидатства в оригинал; медицинско свидетелство, при преустановяване на трудова дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; медицинско свидетелство от психиатричен диспансер, че лицето не страда от психически заболявания; копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; документ за компютърна грамотност; други документи, доказващи квалификация и умения за обявената длъжност.

Начин на провеждане на конкурса – три етапа:

първи етап – по документи

втори етап –  тест и  практическа задача

  трети етап – събеседване

 1. Обява за конкурса
 2. Образец на молба за кандидатстване за работа в Българската съдебна система
 3. Образец на автобиография /CV
 4. Декларация по чл. 340 „a“, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт

Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писменото заявление за участие в конкурса, необходимите документи и деклараця.

Място и краен срок за подаване на документи: 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата на адрес: Районен съд Стара Загора, бул. «М.М.Кусев» № 33, етаж първи, стая № 3 , всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в регистратурата  срещу входящ номер.

На 30-ти и 31-ви юли 2018 г. справки по архивирани и наказателни дела няма да се правят. Ограничението е свързано с извършван ремонт на помещенията на Наказателно деловодсто и Архива на Районен съд – Стара загора. Извиняваме се за неудобството, причинено на граждани и адвокати.
В периода между 1-ви и 31-ви август Наказателно деловодство ще се помещава в Зала 3, а Архива – в зала 2 на съдебната палата.

Досегашните младши съдии от Окръжен съд – Стара Загора Никола Кънчев и Свилен Жеков се присъединиха към екипа на Районен съд – Стара Загора официално на 12-ти юли. До този момент съдиите от съда работеха с много по-високо от средното натоварване за страната поради четири незаети щата за магистрати. Уврени сме, че новопостъпилите колеги ще заемат своето достойно място в нашия колектив и ще дадат своят принос към срочното и качествено правораздаване в Районен съд – Стара Загора.

Във Facebook страницата на Районен съд – Стара Загора са публикувани в нарочно създаден албум всички участващи творби, в конкурса за детски рисунки на тема „Бъдещето в детските очи – проекция на справедливостта и красотата“. Всеки желаеш може да даде своя глас за своя фаворит и да спомогне той да получи наградата на публиката. Конкурса се организира във връзка с обявения за 18-ти април ден на отворените Врати на Районен съд – Стара Загора. Тогава ще бъдат обявени и наградени отличилите се малки творци.

Албума, в който можете да гласувате можете да намерите тук. 

Ден на отворените врати 2018

Ден на отворените врати
Ден на отворените врати

18.04.2018 г. е обявен за Ден на отворените врати в Районен съд – Стара Загора

Традиционно денят на отворените врати в съда е свързан с деня на Конституция – 16 април. Фокусът е върху децата и младежите от града, повишаването на тяхната правна култура и доверието в институцията. Гостите на деня на отворените врати ще имат възможността да присъстват на лекции на теми, свързани с информационните технологии и връзката им с правото, защита на личността личните данни в съвременния цифров свят. Лектори ще бъдат Александра Цветкова, управител на фондация LIBRE и Стефан Чертоянов, системен администратор на съда. Съдии и служители на съда ще отговарят на въпроси, свързани с институцията. На събитието са поканени всички желаещи да присъстват.

На събитието ще бъдат наградени отличилите се участници в първия конкурс на съда за ученическо есе и рисунка.

 

 

На основание чл. 80, ал.1, т.1, чл. 343, ал.1 от ЗСВ, чл. 138 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 – 96 от КТ и заповед № 23/05.02. 2018г. на Председателят на Районен съд – Стара Загора се проведе конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „Съдебен деловодител“. Определената комисия проведе заседание, на което беше разгледано представянето на кандидатите.

Документи:

 1. Протокол от заседанието на комисията и крайни резултати

На основание чл. 80, ал.1, т.1, чл. 343, ал.1 от ЗСВ, чл. 138 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 – 96 от КТ и заповед № 23/05.02. 2018г. на Председателят на Районен съд – Стара Загора. ОБЯВЯВА конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „Съдебен деловодител“. Определената комисия проведе заседание, на което бяха разгледани предоставените от кандидатите документи.

Документи:

 1. Списък с допуснати и недопуснати кандидати

На основание чл. 80, ал.1, т.1, чл. 343, ал.1 от ЗСВ, чл. 138 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, и в съответствие с разпоредбите на чл. 89 – 96 от КТ и заповед № 23/05.02. 2018г. на Председателят на Районен съд – Стара Загора. ОБЯВЯВА конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „Съдебен деловодител“.

Документи:

 1.  Заповед за обявяване на конкурса.
 2.  Молба образец за кандидатстване в българската съдебна система.
 3.  Европейски образец на автобиография (CV)
 4. Длъжностна характеристика на деловодител в Районен съд.
 5. Декларация по чл. 136 чл. 141, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата, във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда.
 6. Правилник за администрацията на съдилищата.

Ученически конкурс 2018 г.

Районен съд – Стара Загора стартира конкурс за есе и рисунка за учениците от училищата на територията на община Стара Загора в следните категории:
1. Възрастова група „четвърти-девети клас“ – конкурс за есе или рисунка на тема „Бъдещето в детските очи- проекция на справедливостта и красотата“
2. Възрастова група „десети – дванадерсети клас“ – конкурс за есе на тема „Свободата на личността – право и морал“

 

Условия за участие в конкурса на Районен съд – Стара Загора

Участниците могат да подават своите есета на електроннен адрес konkurs@rs-stz.bg , а рисунките могат да се подават в регистратурата на РС – Стара Загора в съдебната палата или да се изпращат на адрес: гр. Стара Загора, ул. М.М. Кусев 33 – Районен съд. Заедно с творбите участниците трябва да дават и контакт за обратна връзка, както и да посочат класа и училището, в което учат.
Крайна дата за подаване на творбите – 31.03.2018 г.
Жури от съдии от Районен съд, художници и журналис’ти от града ще оценяват творбите.
Обявяване на отличилите се творби – 16.04.2018 г.
Награждаване на отличилите се – 18.04.2018 г. – деня на отворените врати на Районен съд – Стара Загора.
Всички рисунки, подадени за конкурса ще бъдат подредени в специална галерия на страницата на Районен съд, като ще бъде дадена възможност за гласуване за определяне ‘на наградата на публиката.
За повече информация следете специалната страница за конкурса.

Районен съд Стара Загора стартира съвместна инициатива с Община Стара Загора на тема „Безопасност на децата в Интернет“. Съдии и специалисти по информационни технологии от Районен съд ще проведат цикъл от лекции, презентации, и разговори на теми свързани с безопасността, защитата, и превенцията на децата в Интернет. Ще бъдат представени правни механизми за защита на децата и технически възможности за противодействие и реакция при евентуална или реална компютърна заплаха.
Инициативата е насочена към деца и родители, и има за цел да запознае с рисковете пред дигиталното дете, възможности за превенция и защита.
На 31 Януари в зала Славейков на Община Стара Загора ще се проведе първата лекция от цикъла.

 На 9-ти януари се проведе среща между съдии на Районен съд – Стара Загора и адвокати от старозагорската адвокатска колегия на тема „Практически проблеми при прилагане на ГПК“. На срещата присъстваха и съдии от Окръжен съд – Стара Загора, Районен съд – Казанлък, както и частни съдебни изпълнители. Бяха поставени и обсъдени въпроси и проблеми във връзка с последните изменения в ГПК. Председателят на съда, съдия Милена Колева, зам. председателят Антония Тонева, доскорошният ни колега, вече – съдия в ОС, Веселина Мишова представиха своите виждания и тълкувания относно промените в кодекса.

От началото на 2018 г. районен съд – Стара Загора обнови своето лице в интернет пространството. Екипът на съда се надява новата ни страница да е полезна за граждани, адвокати и институции със своето съдържание и възможности за контакт.