Служба Състав Етаж / Стая Телефон Електронен адрес
Архив Приземен етаж, ст. 1 042/900 847, archive@rs-szt.bg
Наказателно деловодство I, VI нак. състави IV, X нак. състави Приземен етаж, ст. 5 042/900 852, 042/900 831, Факс: 042/900 832 n.delovoditel@rs-stz.bg
Наказателно деловодство II нак. състави Приземен етаж, ст. 4 042/900 828 n.delovoditel@rs-stz.bg
Регистратура Ет. 1, ст. 3 042/900 844, Факс: 042/900 855 registratura@rs-stz.bg
Гражданско деловодство I, X, XII, XIII граждански състави Ет. 1, ст. 5а 042/900845 gr.delovoditel_1@rs-stz.bg
Гражданско деловодство II, III, V, VI, VIII, XV граждански състави Ет. 1, ст. 6 042/900 846 gr.delovoditel_2@rs-stz.bg
Бюро съдимост Ет. 1, ст. 5 042/900 829, 042/622 780
Статистика Приземен етаж 042/900 828
Бюро „Призовки” Ет. 1, ст. 1а 13:00-13:30 ч. 042/900 856
Съдебно-изпълнителна служба Ет. 4, ст. 51 042/900 851, 042/900 848 DSI@rs-stz.bg
Съдебни секретари Състав Телефони етаж / стая
Съдебни секретари Наказателни: II Граждански: II, VI, XV 042/900 842 ет. 4, ст. 64
Съдебни секретари Наказателни: I, VI, VIII Граждански: III, VIII 042/900 857 042/900841 Ет, 3, ст. 1
Съдебни секретари Наказателни: VII, XIV, Граждански: X, XII, XIII 042/900 841 Ет. 4, ст. 62
Съдебни секретари Наказателни: IX Граждански: I 042/900 835 Ет. 4, ст. 63
Системен администратор Приземен етаж 042/900 840 IT@rs-stz.bg
Финансова служба и снабдяване Ет. 4, Счетоводство 042/900 830; факс: 042/ 604 019 fin@rs-stz.bg
Административен секретар Съдебен администратор Ет. 3, ст. 35 042/900 803 факс: 042/622 949 court@rs-stz.bg