ПРИЗОВКА ЗА HАСРОЧЕHО ПРИHУДИТЕЛHО ИЗПЪЛHЕHИЕ
Съдия изпълнителят след изтичане на срока за доброволно изпълнение при условие, че не е последвало изпълнение на задължението, за което е осъден, пристъпва към принудително изпълнение, без да дава нов седемдневен срок от връчването на призовката за принудително изпълнение до датата, за която изпълнението е насрочено. В призовката за принудително изпълнение комплицирано или индивидуализирано се посочва имуществото, върху което пада акцентът на принудителното действие, място и час на осъществяването му, като ревното връчване на своеобразното уведомление е предпоставка за законосъобразност на действието на съдия изпълнителя.