I. Конкурс за заемане на една щатна бройка „Съдебен секретар“ и една щатна бройка „Съдебен деловодител“.

На основание заповед № 171 от 09.09.2019г. на Председателя на Районен съд – Стара Загора се обявява конкурс за заемане на длъжностите “Съдебен секретар“ – една щатна бройка и „Съдебен деловодител“ – една щатна бройка.
Специфичните изисквания за заемане на щата, образци на необходимите документи, длъжностна характеристика и условия на конкурса могат да бъдат намерени в приложените документи:

 

 1. Обява за конкурса.
 2. Длъжностна характеристика – Съдебен секретар
 3. Длъжностна характеристика – Съдебен деловодител
 4. Образец молба за кандидатстване за работа в българската съдебна система.
 5. Образец на декларация по чл. 340a, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт.
 6. Образец на автобиография (СV)
 7. Правилник за администрацията в съдилищата.

 

Резулати от конкурса от етап „Подбор по документи“:

 1. Списък на допуснатите кандидати за длъжност „Съдебен секретар“
 2. Списък на недопуснатите кандидати за длъжност „Съдебен секретар“
 3. Списък на допуснатите кандидати за длъжност „Съдебен деловодител“
 4. Списък на недопуснатите кандидати за длъжност „Съдебен деловодител“

 

Финални резулати от конкурса: