Регистратура на Районен съд

Тук се подават всички молби за образуване на дела, както и по висящи дела.

Гражданско деловодство

Тук се извършват справки по образувани граждански дела.

Наказателно деловодство

Тук се извършват справки по образувани наказателни дела.

Архив

Тук се извършват справки по архивирани граждански и наказателни дела.

Деловодство на Съдебно изпълнителна служба

Тук се подават молби за образуване  на изпълнителни дела, по висящи дела, както и се извършват справки по такива

Бюро Съдимост

Издава свидетелства за съдимост

Бюро Призовки

Връчват се призовки и съобщения по граждански, наказателни и изпълнителни дела

Счетоводен Отдел

Извършва плащания на вещи лица и съдебни заседатели