Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които са подсъдни на окръжния съд.

В Районен съд – Стара Загора работят 21 съдебни състава. Разпределението на постъпилите дела между съставите се извършва по случаен принцип чрез софтуер, одобрен от ВСС.
Обособени са като самостоятелни служби Съдебно-изпълнителна служба и Служба по вписванията, както и Бюро „Съдимост“

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

Адресът на Районен съд – Стара Загора е:
България, Стара Загора – ПК 6000
ул. „Методи Кусев “ № 33
Факс: +359 42 622-949