ПОСТАHОВЛЕHИЕ ЗА ВЪЗЛАГАHЕ
В седмодневен срок от обявяване на публичната продажба за нестанала, взискателят може да отправи искане до съдия-изпълнителя за възлагане на процесната вещ, като в този случай възлагането се приема като даване вместо плащане. Когато проданта е приключила с обявяването на купувач и същият е внесъл по сметка на съдия-изпълнителя обявената от него цена, съдия-изпълнителят е длъжен да изготви постановлението за възлагане. Възлагането само по себе си има вещноправно действие. То прехвъля върху купувача правата, които длъжникът е имал върху продадената вещ. Постановлението за възлагане трябва да съдържа данни за купувача и длъжника, името на съдия-изпълнителя, пълна индивидуализация на имота или вещтта, цената за която се възлага и описание на платежните документи. Hа страните в изпълнителното производство се съобщава, че е изготвено постановление за възлагане, което ако не е обжалвано в седмоднвен срок пред Районния съд се приема за влязло в законна сила. Влязлото в законна сила постановление за възлагане, след като бъдат заплатени държавните такси по прехвърлянето на собствеността и след извършеното вписване на постановлението създава пълната възможност за купувача да иска предаване на владението или държането на вещта.