МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАHЕ HА ИЗПЪЛHИТЕЛHО ДЕЛО Молбата за образуване на изпълнително дело от заинтересованата страна,ведно с приложен изпълнителен лист или друг осъдителен титул представлява основанието за пристъпване на съдия изпълнителя към изпълнение. В молбата взискателят е длъжен да укаже начина на изпълнение-способ за реализация на претенцията ,като законът дава възможност да се индикират няколко способа на изпълнение,при това искането да се връчи на длъжника призовка за доброволно изпълнение не удовлетворява това изискване.От съдържанието на молбата трябва да е видно име,ЕГH и адрес на страните.Молбата за изпълнение се подава в един екземпляр до съдия изпълнителя,където се намира движимото или недвижимото имущество ,върху което се насочва изпълнението,местожителството на третото задължено лице,когато изпълнението е насочено върху вземания ,местоизпълнението на действието или бездействието,както и местожителство на взискателя или длъжника по избор при задължения за издръжка.Във връзка с това следва да се отбележи,че взискателят може да поиска от съдия-изпълнителя по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на задълженото лице,независимо в кой съдебен район се намира имуществото,като след налагането изпълнителните действия следва да се извършват от надлежния съдия изпълнител. По отношение на изискванията за законосъобразност на молбата следва да се прилагат изискванията на чл.100 от ГПК. Образец за молба за образуване на изпълнително дело