ОБРАЗЕЦ ОТ МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА
Молбата трябва да съдържа имена, ЕГН и адрес на молителя, данни от входящия регистър за заверки, страните по сделката и предмета на заверката. По този ред се удостоверява заверяването на подписи върху документи, наличието на упълномощаване и оттегляне на пълномощно, на регистрирани покупко-продажби на МПС, на заверка на съдържание и дати на документи.

Образец от молба за издаване на удостоверение за заверка

ДО РС – СТАРА ЗАГОРА

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ
ГР. СТАРА ЗАГОРА

МОЛБА

ОТ

……………………………………………………………………………………………………..

ЕГН………………………………………

АДРЕС…………………………………………………………………………………

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО / СЪДИЯ,

 

Моля да ми бъде издадено удостоверение ,че в Службата по вписванията има заверено

…………………………………………………………………………………………………………….
/пълномощно, декларация, договор за МПС или друг вид договор /

под № …………. от…………..година със страни…………………………………………………………..

…………………………………………………………….ЕГН…………………………………………..

и……………………………………………………………………………………………………..

ЕГН…………………………….

ДАТА:
Гр.СТАРА ЗАГОРА

С УВАЖЕНИЕ : ________