Протокол от съдебно заседание – за разглеждане на делото в открито съдебно заседание се съставя протокол, в който се вписват мястото и времето на заседанието, съставът на съда, явилите се страни, същността на изявленията, исканията и изказванията на страните, представените писмени доказателства, показанията на свидетелите и на другите лица по делото и констатациите и определенията на съда. Срокът за изготвянето му е 3 дни от датата на заседанието и се подписва от председателя на състава и от секретаря. Поправки на протокола се допускат по направени бележки от участниците в процеса, в 7-дневен срок от изготвянето на протокола, по които се произнася председателят на състава, след като призове страните и молителя и изслуша обяснението на секретаря.