Определение – съдебен акт, с които съдът се произнася по процедурни въпроси – определение по даване ход по делото и на съдебно следствие, определение за конституиране на граждански ищец и частен обвинител, определение по събиране на доказателства, определение за спиране или прекратяване производството по делото. Определенията подлежат на обжалване в 7 дневен срок с частна жалба или протест пред въззивната инстанция. Тези определения съдът може сам да отмени или измени в разпоредително заседание.