Заключение на вещо лице. Касов ордер за изплащане на хонорар – по наказателни дела писменото заключение, по въпроси за които са нужни специални знания, се изготвя на фазата на досъдебното производство (следствие или полицейско дознание). То се приобщава в хода на съдебното заседание като доказателство, което обаче става след изслушване на вещото лице. За явяване на вещото лице се определя възнаграждение, което с присъдата се възлага за изплащане на подсъдимия, ако бъде признат за виновен. При оправдателна присъда, разноските остават за държавата. При необходимост съда може да назначи допълнителна, повторна или нова експертиза, като отново се изготвя и представя заключение от вещо лице. То трябва да е депозирано по делото най-късно 7 дни преди съдебното заседание, с копие от експертизата за всяка една от страните. Изплащането на възнаграждението и възлагането на разноските на страните става по описания принцип.