Р Е Ш Е Н И Е

 

                                          29.04.2019г.              Гр. Стара Загора

 

В  ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД         ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ състав

На двадесет и втори януари                                                     2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                               Председател: АЛЕКСАНДЪР Г.                                                       

 

Секретар: Росица Димитрова

Прокурор: 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ   Г Е О Р Г И Е В

гр. дело № 6543 по описа за 2017 година.

 

         Предявени са субективно съединени искове за сумата от общо 170 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, с правно основание чл.200 КТ от –по 85000лева за всеки от родителите на лице, починало при злополука, приета за трудова.

Делото е образувано по искове с правно основание чл.200 КТ – с претенции от наследниците на покойния Валентин Красимиров Ю., б.жител ***, починал на 26.09.2015г./ищци са родителите на покойния К.Я.Ю. и Е.А.Ю./против „ПАС КОМЕРС”ЕООД-Стара Загора/дружество, в чиито обект –сградата на цех „Агломерации” на територията на ОЦК гр.Кърджали където покойният Ю., починал на 26.09.2015г. е бил на работа към деня на своята кончина – настъпила при инцидент, приет за трудова злополука/, като молят ответното дружество да бъде осъдено да им заплати по 85000лева обезщетение на всеки от тях за неимуществени вреди - претърпените болки и страдания от неговата загуба, след приспадане на вече получените като обезщетение от застрахователя по сключената с работодателя застраховка, ведно със законната лихва от датата на инцидента – 26.09.2015г. до окончателното заплащане на сумата.Претендират и разноски.

В срока по чл.131 от ГПК е представен писмен отговор от пълномощника на ответника, в който се оспорват претенциите на ищците като допустими, но частично неоснователни. Молят исковете да бъдат частично отхвърлени – като прекомерно завишени по размер, както и че е налице съпричиняване от страна на покойния. Молят за присъждане на направените по делото разноски.

Делото е образувано по искова от ищците които били родители и наследници на Валентин Красимиров Ю., ЕГН **********, който бил техен син. Валентин Ю. е работел по трудов договор на длъжност „машинист, еднокофов багер" в „ПАС КОМЕРС" ЕООД, ЕИК 123514225, представлявано от управителя Христо Димов Христов. На 26.09.2015г., около 16,23часа, по време на работа на обект - сградата на цех „Агломерации" на територията на ОЦК гр. Кърджали настъпила трудова злополука. Злополуката, видно от приложеното Разпореждане № 98/23.11.2015г. на НОИ ТП Стара Загора, била станала през време и във връзка с извършваната работа – разрушаване по механизиран начин на сградата на цех „Агломерации" на територията на ОЦК Кърджали. Вследствие на станалата трудова злополука била причинена смъртта на сина им Валентин Красимиров Ю., ЕГН **********. Трудовата злополука била регистрирана в ТП на НОИ Стара Загора с Декларация за трудова злополука вх. № 98 от 30.09.2015г., видно от приложеното писмо изх.№5101-23-37#1/08.10.2015г. на ТП на НОИ Стара Загора. Както било посочено по-горе, за констатиране на трудовата злополука било издадено Разпореждане № 98/23.11.2015г. на ТП на НОИ Стара Загора. Внезапната смърт на Валентин Красимиров Ю., ЕГН **********, който бил син на ищците, дълбоко разстройвала семейството. Двамата като негови родители понасяли изключително тежко загубата му. За изминалите повече от две години от смъртта му болката не била отшумяла и нямала да отшуми. В момента се водело и наказателно преследване - досъдебно производство относно деянието, довело до смъртта на Валентин Ю., което допълнително натоварвало ищците с притеснения. Местопроизшествието, където загинал синът им, се намирало в обект, в който била осъществявана дейност от дружеството работодател - „ПАС КОМЕРС" ЕООД. Ответникът „ПАС КОМЕРС" ЕООД, ЕИК 123514225, представлявано от управителя Христо Димов Христов притежавали качеството на работодател по отношение на Валентин Красимиров Ю.. Това било така, защото съгласно § 1 т.2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - „Работодател"е понятието, определено в § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлагал работа и носел цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. В същата насока бил и §1, т.8 от Наредба № 7/23.09.1999г., която била издадена на базата на ЗЗБУТ. По случая, както било посочено и по-горе, било образувано и водено наказателно производство - досъдебно производство №108/2015г. по описа на ОСО при ОП Кърджали, преписка №1440/2015г. на Окръжна прокуратура гр.Кърджали за престъпление по чл.123, ал.1 от НК. Досъдебното производство се наблюдавало от Окръжна прокуратура Кърджали. Претърпените от всеки от ищците - К.Я.Ю., ЕГН ********** и Е.А.Ю., ЕГН ********** неимуществени вреди - скръбта, мъката и страданията по внезапно починалия вследствие трудовата злополука техен син, оценявали на по 100000/сто хиляди/ лева за всеки от тях или общо на 200000/двеста хиляди/ лева. По сключена от работодателя застраховка на К.Ю. и Е.Ю. са били изплатени по 15000 /петнадесет хиляди/ лева, или общо 30000 /тридесет хиляди/ лева за двамата ищци. С тази сума, на основание чл.200, ал.4 от КТ следва да бъде намален размера на дължимото от ответното дружество, в качеството му на работодател, обезщетение на всеки от тях. При така извършеното намаление, размерът на претендираното от всеки от ищците К.Я.Ю., ЕГН ********** и Е.А.Ю., ЕГН********** обезщетение за претърпени неимуществени вреди - скръбта, мъката и страданията по внезапно починалия вследствие трудовата злополука техен син, била по 85 000 /осемдесет и пет хиляди/ лева за всеки от тях или общо 170 000 /сто и седемдесет хиляди/ лева. Всеки от ищците претендирал и законна лихва върху сумата на обезщетението за претърпени неимуществени вреди, считано от деня на настъпване на смъртта - датата на трудовата злополука - 26.09.2015г., до окончателно изплащане на дължимите суми. Предвид изложеното за К.Я.Ю., ЕГН ********** и Е.А.Ю., ЕГН: ********** възниквал правен интерес от завеждане на настоящото дело. Молят да бъде постановено решение, с което да бъде осъден ответника „ПАС КОМЕРС" ЕООД, ЕИК 123514225, представлявано от управителя Христо Димов Христов, да заплати на всеки от ищците - К.Я.Ю., ЕГН ********** и Е.А.Ю., ЕГН ********** ***, п.к. 4820, общ. Девин, обл. Смолян, в качеството на наследници на сина им Валентин Красимиров Ю., ЕГН ********** - бивш жител ***, починал на 26.09.2015г., обезщетение за претърпени от смъртта му, настъпила вследствие на трудова злополука на 26.09.2015г., неимуществени вреди, както следва: На К.Я.Ю., ЕГН ********** - 85000/осемдесет и пет хиляди/ лева, представляващи обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди изразяващи се в: скръбта, мъката и страданията по непрежалимия му преждевременно починал син Валентин Красимиров Ю., ЕГН **********, ведно със законната лихва върху горната сума, начиная от 26.09.2015г. - датата на настъпването на смъртта, до окончателно изплащане на дължимите суми; На Е.А.Ю., ЕГН**********-85000/осемдесет и пет хиляди/лева, представляващи обезщетение за претърпени от нея неимуществени вреди изразяващи се в:скръбта, мъката и страданията по непрежалимия й преждевременно починал син Валентин Красимиров Ю., ЕГН **********, ведно със законната лихва върху горната сума, начиная от 26.09.2015г. - датата на настъпването на смъртта, до окончателно изплащане на дължимите суми.

На основание чл. 131 от ГПК ответникът „ПАС КОМЕРС" ЕООД представя писмен отговор, с който заявява, че дава следното становище по предявената от К.Я.Ю. и Е.А.Ю. искова молба против представляваното от тях дружество ЕООД „ПАС КОМЕРС" гp.Стара Загора.Относно допустимостта и основателността на предявените с исковата молба искове: С Исковата молба са предявени два иска за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди от ищците, като наследници на сина им Валентин Красимиров Ю., ЕГН: ********** - бивш жител ***, в размер на 170 000 лева - по 85 000 лева за всеки от тях, в резултат на смъртта му на 26.09.2015 год. по време на работа на обект - разрушаване сграда на ОЦК гр.Кърджали. Считали, че предявените с исковата молба искове били допустими, но частично неоснователни. Относно обстоятелствата, на които се основават исковете: Като правно основание за завеждане на исковата молба бил посочен чл.200 от Кодекса на труда. Правилото на чл.200 от КТ гласял, че „За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им".С исковата молба ищците К.Я.Ю. и Е.А.Ю. като наследници на Валентин Красимиров Ю., ЕГН **********, починал на 26.09.2015год. са предявили искове за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на настъпилата смърт при трудова злополука на сина им Валентин Красимиров Ю. на всеки от тях по 85000/ осемдесет и пет хиляди/лева, ведно със законната лихва върху претендиралата сума от 26.09.2015г. до окончателното изплащане на дължимите суми. В исковата молба сочат, че оценяват претърпените от тях неимуществени вреди - скръбта, мъката и страданията по внезапно починалия вследствие на трудова злополука техен син по 100 000/сто хиляди / лева за всеки от тях или общо на 200000/двеста хиляди/лева. Посочват, че по сключена от работодателя застраховка, на ищците са били изплатени по 15000/петнадесет хиляди/ лева или общо 30 000/тридесет хиляди/ лева, поради което и претендират заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 170000лева - по 85000 лева на всеки от тях. Сочат, че за констатиране на трудовата злополука е издадено Разпореждане №98/ 23.11.2015год. на ТП на НОИ Стара Загора и прилагат същото към исковата си молба. Цитираното разпореждане сочи само, че злополуката се приема за трудова по чл.55, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, поради обстоятелството, че смъртта е настъпила при изпълнение на трудови задължения на пострадалото лице, както и обстоятелството как е настъпила смъртта. Относно вината за настъпване на смъртта е образувано досъдебно наказателно производство, което ще се произнесе по този въпрос.Възражения срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават: Не възразявали по твърденията на ищците, че Валентин Красимиров Ю. бил работил в ответното дружество и че при извършване на работа била настъпила злополука, в резултат на която е настъпила смъртта му. Настъпилата злополука е трудова, поради, което работодателя дължал обезщетение, независимо дали е виновен или не. Възразявали срещу предявените искове. Твърдели, че трудовата злополука станала при изпълнение на възложената работа, при които действия пострадалият Валентин Красимиров Ю. е допуснал груба небрежност в разрез с всякакви правила за безопасност. Възраженията им били по размера на претенцията и били в две насоки: Съгласно разпоредбата на чл.52 от Закона за задълженията и договорите обезщетение за претърпени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост, като преценката трябва да се основава на всички обективно съществуващи обстоятелства, имащи значение за определяне размера на вредите. Доказателства в тази насока не са представени от ищците с исковата молба. Предявените претенции за заплащане на обезщетение са в прекомерни размери - по 100 000 лева за двамата ищци или общо 200000 лева. Твърдя, че е налице хипотезата на чл. 201, ал.2 от КТ - налице е съпричиняване при допусната груба небрежност - липса на елементарно старание и внимание и пренебрегване от страна на пострадалия на правилата за безопасност. Пострадалият работник работел в дружеството, към 2 години, а основната дейност на дружеството била разрушаване на съществуващи сгради с техника. Работил е по няколко обекта, изпълнявани от дружеството. Редовно бил провеждан изискуемия инструктаж за работата, като доказателствата за това съм представил пред органите на досъдебното производство по ДП № 108/2015 год. на ОСО при ОП Кърджали, преписка № 1440/2015г. на Окръжна прокуратура Кърджали. Възрастта на пострадалия - над 50 год., предполага натрупан опит и липса на самонадеяност, характерна за младежите. Поради това и не мога и да предположа как е допусната такава грешка, довела до смъртта на пострадалото лице.С оглед на посоченото, считам че исковете са допустими, но частично основателни, до размера, заплатен от застрахователя на двамата ищци. Моля да им бъдат присъдени направени в настоящото производство разноски.

         Ищците в съдебно заседание поддържат исковете си изцяло и молят за присъждане на направените по делото разноски, чрез адв.К.,

 

         В хода на производството е починал К.Я.Ю., като на негово място като ищци по делото са конституирани наследниците му – Е.А.Ю./преживяла съпруга/, З.К.Ю. и А.К.Ю./дъщеря и син на покойния ищец/. Същите са встъпили като ищци в производството съобразно частта от наследствените си права – по 1/3 ид.част от претендираната от наследодателя им сума от общо 85000лева /или по 28 333,33лева за всеки от тях/, ведно със законната лихва върху сумата от датата на произтичане на трудовата злополука до окончателното заплащане на сумата. Претендират и направените по делото разноски чрез пълномощника си адв.К., който представя подробна писмена защита.      

 

Ответникът „ПАС КОМЕРС”ООД гр.Стара Загора, чрез пълномощника си адв.З., оспорват предявените искове, като молят за присъждане на направените по делото разноски и представя писмена защита.

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните, приема за установена следната фактическа обстановка:

          Безспорно е установено от представеното по делото удостоверение № 103/29.09.2017г. на Община Девин, област Смолян, че наследници на покойния Валентин Красимиров Ю. – починал на 26.09.2015г. в гр.Кърджали, неженен, ЕГН **********, са ищците по делото – майка му Е.А.Ю. и баща му К.Я.Ю.. Видно от представения препис-извлечение от акт за смърт от 28.09.2015г. лицето е починало на 26.09.2015г. в град Кърджали.  

 

Видно от представения протокол № 5103-08-1/11.11.2015г. за разследване на злополуката, произтекла на 26.09.2015г., пострадал от злополуката е Валентин Красимиров Ю., ЕГН **********, машинист на еднокофов багер в „ПАС КОМЕРС”ООД Стара Загора, като последици от злополуката са смърт на пострадалия следствие премазване на цялото тяло. Видно от материалите, представени с личното трудово досие на покойното лице при ответника, същият е назначен на 20.08.2014г. по трудово правоотношение при ответника – „Пас комерс”ООД гр.Стара Загора на длъжността „машинист, еднокофов багер”, на изпитателен срок за шест месец, като с допълнително споразумение №1/01.01.2015г. е преназначен с изпитателен срок за шест месеца, като със Заповед № 3/27.09.2015г. трудово му правоотношение при ответника е прекратено на осн.чл.325,т.11 КТ било му начислено обезщетение по чл.224 ал.1 КТ за 6 дни в размер на 123,15лева.

След инцидента работодателят му декларирал трудова злополука с вх.№ 1 от 30.09.2015г., която постъпила в НОИ с данни за зпополуката – в 16,20часа на 26.09.2015г. при работно време от 8,00часа до 12,00часа и от 13,00часа до 17,00часа и място на злополуката ОЦК Кърджали цех Агломерация. По същата със заповед № 1015-08-37/15.10.2015г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр.Кърджали, било наредено разследване на злополуката, за извършването на което излязло с протокол № 5103-08-1/11.11.2015г. с резултатите от извършеното разследване на злополуката. Комисията установила/след анализ и на Протокол № ПРО41445/14.10.2015г. за извършена проверка от „Инспекция по труда” – гр.Кърджали/, че не е спазена технологичната последователност определена в инвестиционния проект и в Плана за безопасност и здраве по следния ред: предварителен демонтаж /разваляне/ на тухлената зидария по фасади и преградни стени на сградата, който да предшества разрушаването на стоманобетонния скелет на същата. Установено е, че на 26.09.2015г. около 16,00часа без преди това да бъде развалена тухлената зидария на фасадните и вътрешни стени на сградата от 3-ия и следващите нагоре етажи чрез използване на верижен багер „Коматцу” с рег.№ СТ 04030, собственост на „ПАС Комерс”ЕООД, управляван от Валентин Красимиров Ю., е нарушена целостта на бетона на колоните на сградата, след което със стоманено въже, закачено на багера започват да дърпат една или две от колоните на сградата на цех „Агломерация”. Вследствие на това около 16,23часа сградата е рухнала и работещият Валентин Ю. е бил затрупан от строителни отпадъци и почива на място. Констатирани са множество нарушения на нормативни актове за здравословни и безопасни условия на труд от страна на „Пас Комерс”ЕООД, като на управителя на дружеството са съставени актове и са дадени 8 предписания за отстраняване на констатираните нарушения от Дирекция „Инспекция на труда” гр.Кърджали, съгласно техен протокол № ПРО41445/14.10.2015г.   

 

Възложител на работите по демонтажа и разрушаването на процесната сграда „Ново оловно производство – демонтаж и разрушаване на цех „Агломерация”, „Шихтово отделение”, в ОЦК–Кърджали, разположени в недвижим имот ПИ № 40909.23.92. в г.Кърджали е собственика на имота „ХАРМОНИ 2012”ЕООД ЕИК 202151095, гр.София, който с Договор от 27.07.2015г.е възложил демонтажа и разрушаването на „Устра холдинг”АД гр.Кърджали, като изпълнител. Те от своя страна с договор от 07.08.2015г. възложили на „Пас Комерс”ЕООД – Стара Загора в срок до 31.10.2015г. да извърши безвзривно разрушаване и натрошаване на стоманобетонни колони, трегери и плочи, отделяне на металните отпадъци и грубо заравняване на терена на обект „Цинково производство, включващ електролитен цех, Подстанция 1 и Ремонтна работилница” и „Оловно производство, включващ Шихтово отделение, Агломерация, Естакада и Подстанция”, находящи се в гр.Кърджали, бивша площадка на ОЦК. Пострадалото лице е правоспособно за управление на пътно-строителни машини – свидетелство № 1124/171 от 15.07.2010г. На 26.09.2015г. е осъществявало трудов дейност  в рамките на установеното от работодателя сумирано изчисляване на работно време – от 8 до 17часа при изготвен график за работа на посочената дата.

Множество нарушения са били констатирани от Дирекция ”Инспекция по труда” в рамките на проверката на мястото на инцидента още същия ден – 26.09.2015г. от 17,00 до 23,00часа – нарушение на чл.14,ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, вр. с чл.16,т.1,б”а4 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Нарушение на чл.16,т.1, б.”в”, предл.1 вр. с чл.19,т.1,т.3 б.”а”и „б” от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Нарушение на чл.19,ал.1, т.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; нарушение на чл.13,ал.1 вр.ал.2 от Наредба №РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във вр. чл.16, ал.1 т.7 предложение второ от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Нарушение на чл.6, ал.1 от Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, Нарушение на чл.10 ал.2 т.3 от Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, Нарушение на чл.18, ал.1 вр. ал.2 и ал.5 от Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, Нарушение на чл.13, ал.1, т.1 от Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа, като са дадени задължителни предписания със срокове за отстраняване на констатираните нарушения.   

 

С разпореждане № 98 от 23.11.2015г. на ТП на НОИ - Стара Загора злополуката с пострадалото лице е приета за трудова злополука по чл.55, ал.1 от КСО. Според него злополуката е станала през време и по повод на извършваната работа – разрушаване по механизиран начин сградата на цех „Агломерация” на територията на ОЦК – Кърджали. Със стоманено въже, закачено за багера, управляван от пострадалия започват да дърпат една или две от колоните на сградата на цех „Агломерация”. Вследствие на това около 16,23часа сградата е рухнала върху багера и работещият Валентин Ю. е бил затрупан от строителни отпадъци и почива на място. По случая е образувано досъдебно производство под № 108 от 2015г. по описа на Окръжна следствена служба при Окръжна прокуратура - Кърджали - образувано срещу Неизвестен извършител затова, че на 26.09.2015г. в гр.Кърджали е причинил смърт на Валентин Красимиров Ю. ЕГН **********, поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. Разследването не е приключило, като копия от материалите/шест тома и четири папки приложения/, събрани по него до 17.04.2018г. са приложени към настоящото производство.

 

От показанията на свидетелите Цвета Костадинова Майорова, Христина Тимотеева Кирова/двете без родство/, се установява, че майката и бащата на покойния били много привързани към него, тъй като го имали за опора, той живеел с тях и не бил женен, като дъщеря им З. била 4 години в Англия, а сега била в България, за да е до родителите си. Живее при тях в с.Михалково, тъй като те са пенсионери. Имат и друг, по-малък син, който живее в с.Фотиново – по-надалеч. Шока за родителите бил голям, били сринати и двамата, жалеели за сина си и не можели да се примирят с тази загуба. Свидетелката Кирова била приятЕ.на дъщеря им З., като именно тя видяла по телевизията за случилото се с Валентин в гр.Кърджали, обадила се на З., която била в Англия и като научила, изпаднала в несвяст. Хванала първия самолет за България, св.Кирова я взела от летището, закарала я в с.Михалково, където заедно с лекарката съобщили на родителите й. Родителите изпаднали в истерия, като и при посещения на гроба изпадали в истерия. Здравословното състояние на баща му след инцидента било много зле – бил разсеян и тъжен, все го чакал да се върне, защото го погребали в затворен ковчег. Майката също била много тъжна, тъй като той бил край тях, като им помагал във всичко. Били много сплотено семейство, синът им Валентин им бил подкрепа, той бил за всичко до тях.  

 

Според свидетеля И.Н.К./работещ в „Устра холдинг”АД-гр.Кърджали/,ПАС КОМЕРС”ЕООД имали договор с „УСТРА ХОЛДИНГ” гр.Кърджали за разрушаване на няколко сгради в ОЦК Кърджали. Той бил технически ръководител от страна на „УСТРА ХОЛДИНГ” и е присъствал на обекта, но се е занимавал с други обекти. Наблюдавал дейността на „ПАС КОМЕРС”ЕООД защото били на една площадка. Разрушаването на сградата било работа на „ПАС КОМЕРС”ЕООД, който е подизпълнител на „УСТРА ХОЛДИНГ”. Събарянето на сградата било на площадката в Оловно цинков завод в гр.Кърджали, имали договор за три обособени сгради. Двете сгради били разрушени и при разрушаването на третата сграда се случил инцидента. Схемата на разрушаване работела върху другите две сгради. При третата не се случило разрушаването от първия път. Целия ден багера дърпал с въжета едни колони,/така се процедирало и при предните сгради и било успешно/, но за тази сграда в рамките на деня не се случи събарянето й. Имал предвид работния ден. Работният ден свършвал около 16.30часа – 17.00часа, след което се обслужвал багера и се прави разбор, това е което бил забелязал.  Той не бил там в 16часа, тогава правил инструктаж на своите работници и в момента на инцидента не ги наблюдавал отдалеч. Два пъти давал показания. Това, което било поведението на багера след приключване на деня, той тръгвал където става обслужването и неговото местодомуване и в един момент посегнал към колоните и сградата се срутила. Свидетелят К. и управителят Христов били около сградата, не можел да каже точно къде.

 

Съдът кредитира показанията на тези свидетели, тъй като същите са обстоятелствени, непосредствени и безпротиворечиви, кореспондират с останалите ангажирани по делото доказателства.  

С оглед на гореизложеното, съдът приема за установено по безспорен и категоричен начин, че са налице всички елементи от фактическия състав на чл.200 КТ, предполагащ обезщетяването на вреди от работодателя, а именно: наличие на трудово правоотношение между пострадалия работник и ответника към момента на настъпване на злополуката; безспорно установена злополука с характер на трудова такава; настъпила в резултат на злополуката смърт; претърпени неимуществени вреди от наследниците; причинна връзка между вредите и смъртта на покойното лице. Обективната отговорност на работодателя произтича от валидното трудово правоотношение.

 

Съдът не счита за основателен наведения от адв.З. довод, че вина за трудовата злополука има единствено пострадалия, тъй като не му е възлагана от работодателя конкретната трудова дейност – защипване с щипката на багера на колоната на разрушаваната сграда, тъй като е следвало работодателят изрично да забрани извършването на такива необезопасени дейности, да доведе забраната до знанието на работниците и служителите, да ги инструктира периодично. Тезата на ответника, че в 16.00 часа дал разпореждане работата на обекта да приключи и се насочил към изхода, а в негово отсъствие и без негово разрешение покойният Валентин Ю. проявил трудова самоинициатива и предприел защипване с щипката на багера на колона,довело до срутването на сградата и съответно смъртта на работника, съдът счита за защитна такава. Тя не се доказва от нищо, освен от показанията на свид.Д.Г.К.–очевидец на инцидента/според показанията му в съдебно заседание осъждан на два пъти с наказание ”Лишаване от свобода”/ в съдебно заседание на 06.07.2018г., според които: ”Абсолютно Валентин сам си взе решението да защипе колоната ….. Валентин тръгна да събаря с щипката и пресягайки с щипката на стрелата той издърпа въжето и когато стана срутването на сградата аз бях на двадесет и пет метра и чувайки грохота аз инстинктивно тръгнах да бягам. Последният разговор между Валентин и Христо се състоя противоположно на сградата, където стоеше багера. Валентин самостоятелно е взел решението да събаря със щипката колоната…” Видно от представения в съдебно заседание по делото от 22.01.2019г. протокол от разпит на свидетеля К. пред съдия по ЧНД № 70/2018г. на Окръжен съд–Кърджали за проведен разпит на свидетел на 16.05.2018г.:”..Спряхме за кратка почивка 15 минутна. Това беше около 16.00 часа и в 16,30часа Христо каза на багериста Валентин, че има нужда допълнително да се нарани средната колона. Каза му: „Иди я барни тая колона още малко”, на което Валентин му отвърна, че е рисковано да се барне колоната, даже му каза ако желае той да вземе багера и да опита. не си спомням точно думите, но Вальо така или иначе се качи на багера, за да изпълни нареждането на Христо, нищо че не беше съгласен. Тръгна с багера към посочената колона от Христо. Позиционира багера на 10метра от сградата срещу посочената колона. Сградата беше поне 37метра висока, както съм го обяснил, за което съм сигурен. След което Христо каза на мен да застана от дясната страна на багера, а самият той застана от лявата стана на кабината. Даде последни инструкции на Вальо, които се състояха в това колко пъти да захапе вече наранената колона. Вальо я захапа едни път с щипката на багера, не се получи желания ефект. Ефекта се състоеше в това да се оголи арматурата на колоната максимално. След което Христо му нареди да опита втори път. Съответно Вальо насочи щипката за втори опит, притисна максимално бетона, след което сградата рухна за по-малко от секунда. Инстинктивно аз тръгнах да бягам, не съм го видял Христо, но най-вероятно и той е избягал. Вдигна се облак прах и нямаше абсолютно никаква видимост…..Багера беше затрупан на 90%.” Съдът не кредитира показанията на свид.К. в с.заседание от 06.07.2018г., тъй като същите не кореспондират с останалите ангажирани по делото доказателства. Те не съответстват и на преди дадените от него показания по досъдебното производство, дадени на 04.04.2017г. – л.171-л.173 от Том І-ви по Досъдебното производство № 108/2015г. на ОСлО при Окръжна прокуратура – Кърджали, както и на тези от очната ставка с Христо Христов, проведена на 04.04.2017г. - л.174-л.175 от Том І-ви по Досъдебното производство № 108/2015г. на ОСлО при Окръжна прокуратура – Кърджали, които са подробни и се потвърждават от видеозаписите на огледите на камерите на обекта – л.220 до л.223/ в които свидетелят К. навсякъде е посочен като „Динко”/ от Том І-ви по ДП № 108/2015г. Според записите на камера 3 и камера 14 в 16,16часа багеристът започва защипване на колоните от южна страна на сградата, а Христов и другия свидетел /називаем „Динко”/ отиват до багера и наблюдават зад него. В 16часа 17минути и 38секунди сградата започва да пада с лек наклон на изток, а след това сменя наклона и пада на юг, като в 16часа 17минути и 43 секунди на камера 3: „Сградата достига до багера и го затиска. Вдига се голям облак от прах.”, а в 16часа 17минути и 44 секунди на камера 14: „Сградата е паднала. Голям облак от прах обвива района.”      

 

Не се спори, че от страна на подизпълнителя на „Устра Холдинг”АД – ответника „ПАС Комерс”ЕООД – Стара Загора, ангажиран със събарянето на процесната сграда, на обекта са били три лица – управителят на дружеството Христо Христов, багеристът Валентин Ю. и свидетелят Д.К.. Те са били със средства за защита – каски и светлоотразителни жилетки, не са употребили алкохол и им е бил проведен инструктаж в началото на деня във връзка с работата – да не се навират под сградата, и да стоят на подходящо разстояние да се отреаригира, подписали са се в книжката за инструктаж по безопасност на труда. Обяснено им било, че начина на събаряне на сградата ще бъде с хрупане чрез щипките на багера и чрез дърпане на носещите колони със стоманено въже. Работата на свидетеля К. била да закача стоманените въжета за наранените чрез хрупане с щипката колони и за багера. Първият работен ден на обекта бил 25.09.2015г – денят преди инцидента, когато започнали работа в 8,00часа сутринта и приключили работния ден в 17,00часа/според записите на камерите за деня багерът спира работа в 17,28часа/. Няма логика на 26.09.2015г. при неподдали на събаряне колони /незавършена работа/ ответникът да даде разпореждане за край на работния ден още в 16.00часа, както твърди.

 

Съдът не счита за установено по делото съпричиняване от страна на покойния пострадал–изискуемата в тази връзка груба небрежност съгласно разпоредбата на чл.201,ал.2 КТ не е установена – лицето под разпореждане от страна на работодателя е извършвало специфична дейност, представляваща повишена опасност/разрушаване на бетонните колони на сграда чрез защипването им с щипката на багера/, като е предприело действие, опасно не само за него, но и за останалите участници в трудовия процес – в случая управителя на ответното дружество Христов и свид.К..

 

Исковете са предявени след приспадане на заплатените от застрахователя суми – по 15000лева за всеки от ищците, поради което в настоящото производство не са представени доказателства за преведени суми от страна на застраховател към наследниците на пострадалия работник. Не са представени доказателства и за преведени суми от пенсионно осигуряване. 

 

Предвид горното съдът счита, че при определяне на обезщетението следва да вземе предвид горепосочените обстоятелства – починалият е бил мъж на 51години, като смъртта му е предизвикала сериозен стрес в живота на неговите родители. По делото бяха събрани доказателства относно характера, измеренията и продължителността на този стрес, като съдът приема, че ищците са Е.Ю. и К.Ю. са преживели голяма болка и мъка, вследствие загубата на много близък до тях човек – техният син, за когото са свикнали да бъде тяхна опора в живота. Обяснима е тяхната реакция на кончината на толкова близък човек – продължително негативно влияние върху субективните им психически и емоционални усещания.

 

Съгласно чл.52 ЗЗД, който следва да се прилага в случая при определяне размера на обезщетението/при липса на изрична разпоредба в КТ в този смисъл/, критерият за определяне на обезщетението е “по справедливост”. Съгласно константната съдебна практика, справедливостта не е абстрактна категория или субективна такава - в зависимост от разбиранията и критериите на преценяващия. Във всеки случай преценката следва да се основава на всички обстоятелства, имащи значение за размера на вредите. В случая на ищците е била причинена сериозна емоционална травма, обусловена от близостта им с покойния им наследодател, внезапността на събитието и тяхната неподготвеност да приемат кончината му. Психическото им състояние е било повлияно негативно за относително дълъг период от време, като с оглед възрастта им и загубата на дете, изпитват скръб поради липсата на покойния си син /ищеца К.Ю. и до края на живота си, настъпил на 15.10.2018г./.  

 

С оглед на горното съдът намира, че е справедливо едно обезщетение от по 90000лева за всеки от родителите на пострадалото лице – починал вследствие инцидента, като в случая съдът следва да определи обезщетение за претърпените неимуществени вреди в съответствие със справедливостта и добрите нрави в обществото, което да бъде за всеки от родителите на покойния в размер от по 75000лв./ след приложението на чл.200, ал.4 КТ, поради приспадане от ищците на заплатеното застрахователно обезщетение преди подаване на иска/, ведно със законната лихва върху сумата от инцидента - 26.09.2015г. до окончателното изплащане на дължимите главници. В останалата част – до търсените от по 85000лева за всеки родител, исковете следва да бъдат отхвърлени. Не следва да се приспадат другите заплатени от ответника суми към траурна агенция - 781,85лева платени на 30.09.2015г. разноски за траурен ритуал.     

 

На основание чл.78, ал.1 ГПК, ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищцата Е.А.Ю. частта от направените от нея по делото разноски - 2000лева платен адвокатски хонорар, съразмерно на уважената част от иска – 1764,70лева. Следва ответното дружество да бъде осъдено да заплати на всеки от наследниците на покойния ищец К.Я.Ю. частта от направените от него по делото разноски от 2000лева платен адвокатски хонорар – съразмерно наследствената им част от уважената част от иска – по 588,23лева за всеки от ищците Е.Ю., З.Ю. и А.Ю..   

 

Следва да бъдат осъдени ищците да заплатят на ответника на осн.чл.78,ал.3 ГПК частта от направените от него разноски – 5000лева хонорар за един адвокат, съразмерно на отхвърлената част от иска – до размера на общо 588,23лева, като за Е.А.Ю. разноските са 294,11лева, а за всеки от наследниците на К.Я.Ю. частта от разноските е 98,03лева. 

Следва да бъде осъдено ответното дружество да заплати по сметка на Бюджета на съдебната власт сумата от 6000лева дължима държавна такса по уважената част от предявените искове.

Водим от горните мотиви, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

         

          ОСЪЖДА „ПАС КОМЕРС”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123514225, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” № 40, ЕТ.5, ап.13, представлявано от управителя Христо Димов Христов, ЕГН **********, съдебен адрес чрез адв.З. ***, офис2, да заплати на Е.А.Ю. ЕГН **********,***, съдебен адрес чрез адв.П.Б.К. ***, на основание чл.200 КТ сумата от 75000/седемдесет и пет хиляди/лева, представляваща дължимо обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смъртта на сина й ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ Ю., ЕГН **********, бивш жител ***, настъпила на 26.09.2015г. в гр.Кърджали, вследствие злополука, приета за трудова, ведно със законната лихва от датата на събитието - 26.09.2015г. до окончателното заплащане на сумата, както и сумата от 1764,70лева/хиляда седемстотин шестдесет и четири лева и 70стотинки/, представляваща частта от направените по делото от нея разноски, съразмерно на уважената част от иска, като ОТХВЪРЛЯ ИСКА на Е.А.Ю. с п.а. в останалата му част над присъдените 75000лева до размера на търсените 85000лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА „ПАС КОМЕРС”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123514225, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” № 40, ЕТ.5, ап.13, представлявано от управителя Христо Димов Христов, ЕГН **********, съдебен адрес чрез адв.З. ***, офис2, да заплати на Е.А.Ю. ЕГН **********,***, съдебен адрес чрез адв.П.Б.К. ***, конституирана в производство в качеството й на наследник на починалия в хода на производството - на 15.10.2018г. ищец К.Я.Ю.,***, на основание чл.200 КТ сумата от 25000/двадесет и пет хиляди/лева, представляваща приспадащата й се по наследство 1/3/една трета/идеална част от дължимо обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смъртта на сина му ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ Ю., ЕГН **********, бивш жител ***, настъпила на 26.09.2015г. в гр.Кърджали, вследствие злополука, приета за трудова, ведно със законната лихва от датата на събитието - 26.09.2015г. до окончателното заплащане на сумата, както и сумата от 588,23лева /петстотин осемдесет и осем лева и 23стотинки/, представляваща частта от направените по делото от наследодателя й - починалия в хода на производството - на 15.10.2018г. ищец К.Я.Ю.,*** разноски, съразмерно на уважената част от иска, като ОТХВЪРЛЯ ИСКА на Е.А.Ю. с п.а. в останалата му част над присъдените 25000лева до размера на търсените 28333,33лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА „ПАС КОМЕРС”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123514225, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” № 40, ЕТ.5, ап.13, представлявано от управителя Христо Димов Христов, ЕГН **********, съдебен адрес чрез адв.З. ***, офис2, да заплати на З.К.Ю. ЕГН **********,***, съдебен адрес чрез адв.П.Б.К. ***, конституирана в производство в качеството й на наследник на починалия в хода на производството - на 15.10.2018г. ищец К.Я.Ю.,***, на основание чл.200 КТ сумата от 25000/двадесет и пет хиляди/лева, представляваща приспадащата й се по наследство 1/3/една трета/идеална част от дължимо обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смъртта на сина му ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ Ю., ЕГН **********, бивш жител ***, настъпила на 26.09.2015г. в гр.Кърджали, вследствие злополука, приета за трудова, ведно със законната лихва от датата на събитието - 26.09.2015г. до окончателното заплащане на сумата, както и сумата от 588,23 лева/петстотин осемдесет и осем лева и 23стотинки/, представляваща частта от направените по делото от наследодателя й - починалия в хода на производството - на 15.10.2018г. ищец К.Я.Ю.,***, разноски, съразмерно на уважената част от иска, като ОТХВЪРЛЯ ИСКА на З.К.Ю. с п.а. в останалата му част над присъдените 25000лева до размера на търсените 28333,33 лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА „ПАС КОМЕРС”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123514225, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” № 40, ЕТ.5, ап.13, представлявано от управителя Христо Димов Христов, ЕГН **********, съдебен адрес чрез адв.З. ***, офис2, да заплати на А.К.Ю. ЕГН **********,***, съдебен адрес чрез адв.П.Б.К. ***, конституиран в производство в качеството му на наследник на починалия в хода на производството - на 15.10.2018г. ищец К.Я.Ю.,***, на основание чл.200 КТ сумата от 25000/двадесет и пет хиляди/лева, представляваща приспадащата му се по наследство 1/3/една трета/идеална част от дължимо обезщетение за претърпени неимуществени вреди от смъртта на сина му ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ Ю., ЕГН **********, бивш жител ***, настъпила на 26.09.2015г. в гр.Кърджали, вследствие злополука, приета за трудова, ведно със законната лихва от датата на събитието - 26.09.2015г. до окончателното заплащане на сумата, както и сумата от 588,23лева/петстотин осемдесет и осем лева и 23стотинки/, представляваща частта от направените по делото от наследодателя му - починалия в хода на производството - на 15.10.2018г. ищец К.Я.Ю.,***, разноски, съразмерно на уважената част от иска, като ОТХВЪРЛЯ ИСКА на А.К.Ю. с п.а. в останалата му част над присъдените 25000 лева до размера на търсените 28333,33 лева като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

 

ОСЪЖДА Е.А.Ю. ЕГН **********,***, съдебен адрес чрез адв.П.Б.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ НА „ПАС КОМЕРС”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123514225, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” № 40, ЕТ.5, ап.13, представлявано от управителя Христо Димов Христов, ЕГН **********, съдебен адрес чрез адв.З. ***, офис2, сумата от 294,11лева/двеста деветдесет и четири лева и 11 стотинки/, представляваща частта от направените от ответника разноски, съразмерно на отхвърлената част от предявената от ищцата претенция.

 

ОСЪЖДА ЕЛКА А.Ю. ЕГН **********,***, съдебен адрес чрез адв.П.Б.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ НА „ПАС КОМЕРС”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123514225, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” № 40, ЕТ.5, ап.13, представлявано от управителя Христо Димов Христов, ЕГН **********, съдебен адрес чрез адв.З. ***, офис2, сумата от 98,03лева/деветдесет и осем лева и 3стотинки/, представляваща частта от направените от ответника разноски, съразмерно на отхвърлената част от предявения иск от наследодателя на ищцата – К.Я.Ю., починал на 15.10.2018г., б.ж. с.Михалково.

 

ОСЪЖДА З.К.Ю. ЕГН **********,***, съдебен адрес чрез адв.П.Б.К. *** ДА ЗАПЛАТИ НА „ПАС КОМЕРС”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123514225, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” № 40, ЕТ.5, ап.13, представлявано от управителя Христо Димов Христов, ЕГН **********, съдебен адрес чрез адв.З. ***, офис2, сумата от 98,03лева/деветдесет и осем лева и 3стотинки/, представляваща частта от направените от ответника разноски, съразмерно на отхвърлената част от предявения иск от наследодателя на ищцата – К.Я.Ю., починал на 15.10.2018г., б.ж. с.Михалково.

 

ОСЪЖДА А.К.Ю. ЕГН **********,***, съдебен адрес чрез адв.П.Б.К. ***  ДА ЗАПЛАТИ НА „ПАС КОМЕРС”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123514225, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” № 40, ЕТ.5, ап.13, представлявано от управителя Христо Димов Христов, ЕГН **********, съдебен адрес чрез адв.З. ***, офис2, сумата от 98,03лева/деветдесет и осем лева и 3стотинки/, представляваща частта от направените от ответника разноски, съразмерно на отхвърлената част от предявения иск от наследодателя на ищеца – К.Я.Ю., починал на 15.10.2018г., б.ж. с.Михалково.

 

ОСЪЖДА „ПАС КОМЕРС”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123514225, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” № 40, ЕТ.5, ап.13, представлявано от управителя Христо Димов Христов, ЕГН **********, съдебен адрес чрез адв.З. ***, офис2, да заплати по сметка на Бюджета на съдебната власт сумата от 6000/шест хиляди/лева, дължима държавна такса по уважените искове.  

 

          Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е изготвено пред Старозагорския Окръжен съд.

 

 

          РАЙОНЕН  СЪДИЯ :