Срочна книга (за насрочени открити съдебни заседания и изпълнителни действия) – във всеки съд се водят срочни книги от секретарите, за всеки отделен състав. В срочните книги се вписва списъка на делата, които ще се разглеждат за определена дата – по № на делото, състава, съдията-докладчик, прокурорът и резултата от разглеждане на делото. Когато делото е отложено, спряно или прекратено, вписва се причината за това, а когато делото е решено – вписва се датата на решението и неговото кратко съдържание. Съдържанието на акта се попълва от съдията-докладчик. Приемането и предаването на делата след приключване на съдебните заседания от секретар-протоколиста на докладчика и от докладчика на деловодителя, се отбелязва с подписи в срочната книга за откритите съдебни заседания. По срочната книга може да се направи справка за резултата от разглеждането на делото и за постановеното решение.