Книга за вписване на приемане и отказ от наследство – особена книга, която се води във всеки районен съд съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗН и в която се вписват по разпореждане на районния съдия по мястото на откриване на наследството, изявленията за приемане или отказ от наследство. Същата във ВРС се съхранява в канцеларията на архиваря.