Азбучник – във всеки съд образуваните дела се вписват в описна книга и в азбучника, като се водят отделни азбучници за наказателните, гражданските, административните и фирмените дела. В азбучника за наказателни дела се вписват и делата от административно-наказателен характер, делата по УБДХ, по Закона за движение по пътищата, по молбите за реабилитация, по производствата във връзка с изпълнение на наказанията, по предложенията за прилагане на принудителни медицински мерки, и по частните жалби по НПК. В азбучника на гражданските дела се вписват и административните дела. В първоинстанционните съдилища, какъвто за основния брой дела е и ВРС, азбучниците за наказателните дела се водят по трите имена на подсъдимите, за гражданските дела – по трите имена на ищците; по делата за реабилитация и по производствата във връзка с изпълнение на наказанията – по имената на осъдените; по производствата за прилагане на принудителни медицински мерки – по имената на лицето, по отношение на което е направено предложение за прилагане на принудителните медицински мерки. Когато лицата са няколко – вписват се в азбучниците имената на всяко от лицата, така че да може да се прави справка за заведените дела относно всяко лице. Азбучниците са публични и са на разположение на всички граждани, които искат да направят справка за заведените от някого (граждански дела) или против някого (наказателни дела) – вж. чл. 27 от Наредба № 28/20.03.1995г. на МП. Азбучниците във ВРС се намират в съответните деловодства – наказателно и гражданско.