I. Конкурс за заемане на една щатна бройка „Съдебен секретар“ и една щатна бройка „Призовкар“.

На основание заповед № 61 от 18.02.2019г. на Председателя на Районен съд – Стара Загора се обявява конкурс за заемане на длъжността “Съдебен секретар“ – една щатна бройка и „Призовкар“ – една щатна бройка.
Специфичните изисквания за заемане на щата, образци на необходимите документи, длъжностна характеристика и условия на конкурса могат да бъдат намерени в приложените документи:

 

  1. Обява за конкурса.
  2. Длъжностна характеристика – Съдебен секретар
  3. Длъжностна характеристика – Призовкар
  4. Образец молба за кандидатстване за работа в българската съдебна система.
  5. Образец на декларация по чл. 340a, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт.
  6. Образец на автобиография (СV)
  7. Правилник за администрацията в съдилищата.

 

Списък на допуснатите кандидати за конкурса за заемане длъжността Съдебен секретар.

Списък на недопуснатите кандидати за конкурса за заемане длъжността Съдебен секретар

Списък на допуснатите кандидати за конкурса за заемане длъжността Призовкар.

Резултати от конкурсите за заемане длъжностите Съдебен секретар и Призовкар.