СЪОБЩЕHИЕ ЗА ПУБЛИЧHА ПРОДАH
Редовността на публична продан на движими вещи на длъжника, предпоставена от искане от взискателя за насочване на принудително изпълнение към тях и съответно удовлетворяване на вземането чрез получената при публичната продан сума или чрез възлагане вместо плащане, изисква съгласно процедурата, предвидена в ГПК наличност на връчено на страните съобщение за насрочването й. Уведомяването на страните следва да се извърши, при условие, че продажбата не е била насрочена с протокола за опис и оценка, най-малко една седмица преди деня на продажбата, а при при продан на бързоразвалящи се вещи-най-малко един ден преди нея. Това действие се удостоверява от съдия изпълнителя в изрично съставен протокол.