ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕHО ДЕЙСТВИЕ ОТ СЪДИЯ ИЗПЪЛHИТЕЛЯ
При привеждане в действие на определено принудително изпълнение съдия-изпълнителят съставя протокол, в който отразява начин на осъществяването му, предмет, присъстващите лица, полагащи подпис, евентуално възникващи при осъществяване на порцедурата задължения, възражения на страните, заявени от трети лица права, отговорност. Различават се още и констативен протокол, който пренася конкретна реална обстановка в съдържанието си, протокол за разпределение на постъпила по изпълнителното дело сума, протокол за предивяване на същия и др.емблематични за изпълнителното производство. При изготвяне на протокол за конкретно изпълнително действие следва да се съблюдават разпоредбите на закона, и да са налице реквизитите, съставляващи предпоставка за законосъобразност.