ПРИЗОВКА ЗА ДОБРОВОЛHО ИЗПЪЛHЕHИЕ
Призовката за доброволно изпълнение е процесуална предпоставка за започване на принудително изпълнение,уведомява за образувано изпълнително дело, анонсира покана за доброволно изпълнение в дадения от закона срок, който е седемдневен. Отправена до длъжника, дава възможност да се оспори основателността на исканото принудително изпълнение, като съобразно изискванията за редовност, тя трябва да съдържа означение за изпълнителния лист, име и адрес на взискателя, както и предупреждение, ако в посочения седмодневен срок не последва изпълнение, съдия-изпълнителят ще пристъпи към принудително действие с цел удовлетворяване на взискателя. В цитираното съобщение може да се уточни и дата, в която да се осъществи принудително действие.Ако след като е получил призовка за доброволно изпълнение, но преди предприемане на последващи действия, длъжникът умре,призовки с възможност за доброволно изпълнение следва да се връчат на наследниците на починалия. С призовката за доброволно изпълнение може да се запорират движими вещи,които са достатъчно индивидуализирани или вземане на длъжника.