ЗАПОРHО СЪОБЩЕHИЕ
Съдия изпълнителят изпраща запорно съобщение до длъжника и до трето задължено лице, при запор на вземане на длъжника. Запорно съобщение до трето задължено лице се изпраща едновременно с изпращане на призовката за доброволно изпълнение до длъжника. В това уведомление се запрещавана третото задължено лице да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника, посочени точно. От деня на получаване на съобщението третото задължено лице има задължения на пазач спрямо дължимите от него суми или вещи по реда на ГПК. Ако третото лице не оспорва задължението си, то трябва да внесе дължимата от него сума по сметка на съдия изпълнителя или да му предаде вещите на длъжника.