ЖАЛБА СРЕЩУ ДЕЙСТВИЯТА HА СЪДИЯ ИЗПЪЛHИТЕЛЯ
Hеправилните действия на съдия изпълнителя както и отказът да се извърши конкретно искано действие може да се обжалва от страните в изпълнителното производство както и от трети за процеса лица, владеещи вещите, предмет на изпълнението, като процедурата за осъществяване е предвидена в чл.332 и следващите от ГПК. Компетентен за разглеждане на депозираната по местоизпълнение жалба, с приложени преписи за страните, съобразно броя им и убедители писмени доказателства, е съответният Районен съд, като роля на въззивна инстанция по отношеие на акта,с който се произнася е Окръжен съд, чието решение е окончателно.Характерно е,че жалбата не спира действията по изпълнението, като такъв прерогатив принадлежи на съда.