УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВПИСАНА ВЪЗБРАНА ИЛИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД
Уведомлението се изпраща на всеки длъжник по отделно на упоменатия във вписания акт адрес, като се посочва взискателя, данните от вписването на акта, недвижимия имот, гражданското дело, предупреждение, че се забранява разпореждане с недвижимия имот. Уведомлението се изпраща с обратна разписка, като се връчва срещу подпис на длъжника. Вторият екземпляр от разписката се подвързва към преписката в Службата по вписвания.