МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДЕПОЗИРАНО САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ
Молбата трябва да съдържа имена, ЕГН и адрес на молителя, номер на нотариалното дело, имена на починалия и дата на смъртта му. Представя се оригинал на акт за смърт и по възможност удостоверение за наследници. Обявяване може да поиска всеки заинтересуван. При нужда на заветника се издават съдебни удостоверения за снабдяване с данъчни оценки, скици на имотите, удостоверения от финансови институции и други.