МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВПИСАН АКТ
Молбата трябва да съдържа имена, ЕГН и адрес на молителя, данни от вписването на акта в нотариалните книги и указване качеството на молителя. Заверен препис от документ се издава само на страните по сделката, предмет на вписания акт, като се проверява самоличността им. Издава се и на нотариус при официално постъпило искане, както и на адвокати, след проверка на адвокатската им правоспособност към момента, но без изискване на упълномощаване от страна по сделката. Преписът се изготвя веднага и се връчва срещу подпис.

Образец от молба за издаване на заверен препис от вписан в нотариалните книги акт.

МОЛБА

ОТ

……………………………………………………………………………………………………

ЕГН………………………………………

АДРЕС…………………………………………………………………………………

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО / СЪДИЯ,

Моля да ми бъде издаден заверен препис от нотариален акт
№ …………………… Том……………….. Дело № ……………../…………г.

ПРИЛАГАМ БОРДЕРО ЗА ВНЕСЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА

ДАТА :
Гр. СТАРА ЗАГОРА

С УВАЖЕНИЕ : ________