МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС И ВПИСВАНЕ НА ОБЯВЕНО САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ
Молбата трябва да съдържа имената, ЕГН и адрес на заветника, като се проверява това му качество. Прилагат се оригинали от данъчни оценки и скици на имотите, декларации с нотариална заверка на подписите, удостоверения от финансови институции и други, с оглед определяне стойността на наследствената маса и дължимата държавна такса. Служебно се извършва вписване на издадения препис от завещание като титул за собственост на заветника.

Образец от молба за издаване на заверен препис от завещание

ДО РС – СТ. ЗАГОРА

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ
ГР. СТАРА ЗАГОРА

МОЛБА

ОТ
……………………………………………………………………………………………………
ЕГН………………………………………

АДРЕС …………………………………………………………………………………

И
…………………………………………………………………………………………………….
ЕГН………………………………………
АДРЕС …………………………………………………………………………………

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО / СЪДИЯ,

Моля да ми бъде издаден препис от завещание запазено при вас под н.д. №…………….…../……………….г. като моля същото да бъде вписано в Службата по вписванията при РС – Ст. Загора.
Прилагам необходимите документи и квитанция за платена държавна такса.

ДАТА :
Гр.СТАРА ЗАГОРА

С УВАЖЕНИЕ : __________