МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ
Молбата трябва да съдържа имена, ЕГН и адрес на молителя и собственика на имота, описание на недвижимия имот и на документа за собственост и другите приложения. Препоръчително е към молбата да се прилагат копия от документа за собственост, а при нужда и скици на имота, удостоверение за наследници на собственика, удостоверение за местонахождение на имота, разрешение за ползване на строеж и други писмени документи, индивидуализиращи собственика или имота. При необходимост се представят и оригиналите от приложените документи за справка, след което същите се връщат на приносителя. Удостоверение може да поиска всеки заинтересован. Същото се издава в срок от 3 работни дни и има срок на валидност 24 часа.

Образец за молба за издаване на удостоверение за тежести

ДО РС – СТ. ЗАГОРА

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ

ГР. СТАРА ЗАГОРА

МОЛБА

ОТ

………………………………………………………………………………………………………………..

ЕГН………………………………………

АДРЕС…………………………………………………………………………………

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО / СЪДИЯ,

Моля да ми бъде издадено удостоверение за вещни тежести, от което да е видно, че върху недвижимия имот находящ се на
………………………………………………………………………………………………………….
/местонахождение и описание на имота по документ за собственост /

има / няма наложени тежести /ипотеки, възбрани и др./ в полза на държавата, ДСК, банки, фирми, др.организации, трети лица и др.
Горепосоченият имот е собственост на
………………………………………………………………………………………………………….
/ трите имена, ЕГН и местожителство на собственика/

по ………………………………………………………………………………………………………….
/описва се документа за собственост/

Забележка: За ЮЛ се посочват фирмената регистрация и даначния номер

ДАТА
Гр.СТАРА ЗАГОРА

С УВАЖЕНИЕ : _________