КВИТАHЦИЯ ЗА ВНЕСЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА
Държавните такси за извършване на вписвания, заличавания и издаване на удостоверения и преписи са конкретизирани в Тарифа №1 към Закона за държавните такси и се внасят по сметка на Районен съд – Стара Загора в “ Корпоративна Банка “ АД – клон Стара Загора, като първият екземпляр от вносната бележка се представя като доказателство със съответната молба.