ЖАЛБА СРЕЩУ ОТКАЗ НА СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 
Жалба срещу отказ на съдия по вписванията да извърши нотариално действие може да се обжалва пред Окръжен съд в седмодневен срок от постановяване на отказа. Към жалбата се прилагат оригиналите от представените на съдията документи, постановения отказ и квитанция за платена държавна такса по сметка на Окръжен съд. Съдията по вписванията излага в писмен вид своето становище по жалбата и изпраща така комплектованата преписка по компетентност.