1. Молба за вписване на акт
  2. Молба за издаване на свидетелство за тежести върху недвижим имот
  3. Молба за издаване на заверен препис от вписан акт
  4. Образец от молба за издаване на удостоверение за заверка
  5. Молба за издаване на разпечатка по партида
  6. Молба за обявяване на депозирано саморъчно завещание
  7. Молба за издаване на заверен препис и вписване на обявено саморъчно завещание
  8. Уведомление за вписана възбрана или обезпечителна заповед
  9. Жалба срещу отказ на съдия по вписванията
  10. Квитанция за внесена държавна такса