Частна жалба – срещу определенията, които подлежат на обжалване (вж чл. 341 ал. 1 от НПК) може да се подава частна жалба пред по-горния съд в 7-дневен срок от постановяване на определението или от получаване на съобщението, ако страната не е присъставала при постановяването му. Жалбата се подава с препис за другите страни чрез съда постановил определението в деловодството на съответния състав или чрез изпращане по пощата, като изискванията за редовност на частните жалби, както и производството по придвижване и разглеждане на частните жалби е уредено в гл. ХXІI от НПК.