– за изготвено решение  – съобщение до страните по делото, с което им се съобщава, че по посочено номер дело на съответен съд е постановено решение, като в съобщението се указва и възможността и начина за неговото обжалване. Не е задължителен реквизит от съобщението посочване на резултата от решението. От деня следващ датата на получаване на съобщението за решението по делото започва да тече определения в Наказателно-процесуалмият кодекс срок за обжалване, ако постановеният акт е обжалваем.
– за изпълнение на указания – съобщение до страните по делото, с което им се съобщава, че по посочено номер дело на съответен съд следва да се изпълнят описаните в съобщението точни и ясни указания на съда в посочения срок.