Съдебно удостоверение – издава се от съда по искане на страна по делото (най-често при дела, касаещи престъпления, преследващи се по реда на частното обвинение), когато е необходимо снабдяването й с официален документ от съответното ведомство или учреждение от значение за предмета на доказване.