Решение – акт на съда, с който се произнася в следните случаи:
– по наказателни дела по реда на чл.378, ал4 от НПК – в случаите, когато съдът е бил сезиран от прокурора с предложение да се освободи едно лице от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Въпросите са идентични с тези по постановената присъда, но тук съдът е обвързан от закона относно вида на наказанието, което може да бъде само глоба. Нейният размер се определя с решението, като се вземат предвид обществената опасност на конкретното деяние и тази на дееца.
– по административни дела по реда на ЗАНН – акт, с който съдът се произнася има ли извършено административно нарушение, от кого е извършено и при каква форма на вината. В тези случаи съдът проверява наказателно постановление,издадено от администрацията (и то само от конкретно оправомощени лица), с което е било ангажирана административно-наказателната отговорност на лице за извършено административно нарушение.