Протест – подава се само от прокурора против постановената присъда или решение.