Молба за издаване на свидетелство за съдимост – подава се при желание на лице да се снабди с такова удостоверение за започване на работа, за издаване на задграничен паспорт, за издаване на разрешително за носене на оръжие и др. Молбата е по образец. При подаването ѝ се представя лична карта на молителя.
За издаването на свидетелство за съдимост се заплаща държавна такса в размер на 5 лв. по сметка на Районен съд – Стара Загора във всички банки или посредством POS терминал на място.