Молба за конституиране на граждански ищец или частен обвинител – може да бъде писмена или устна, като краен срок за предявяване на искането е до започване на разпоредителното заседание пред първоинстанционния съд. Уважаването на молбата придава съответна процесуална роля на лицата, тя е свързана с реализирането на права и задължения, посочени в Наказателно-процесуалния кодекс. Молбата за конституиране на граждански ищец или частен обвинител не е строго формална, но трябва да съдържа реквизитите, посочени в чл. 77 и чл. 85 от НПК.