Молба за изменение на мярката за неотклонение – подава се от задържано лице с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ или „Домашен арест“ на досъдебното производство (виж чл.65 от НПК). Молбата се разглежда в открито заседание с призоваване на прокурора и задържаното лице в тридневен срок от постъпването й в съда. Съдът се произнася с определение, което подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред въззивния съд. С обявяване на определението съдът насрочва делото пред въззивния съд в срок от седем дни в случай на частна жалба или частен протест.
Когато с влязлото в сила определение е взета мярка за неотколонение „Гарнация“, задържаният под стража обвиняем се освобождава след внасянето й (чл 65, ал. 10 от НПК).