Квитанция за внасяне на парична гаранция, молба за освобождаване на парична гаранция – когато съдът с определение на фазата на съдебното производство е изменил мярка за неотклонение на подсъдим в „Парична гаранция“, той определя нейният размер и срока за внасянето й. В този срок, подсъдимият е длъжен да представи квитанция за внесена гаранция (ако определението е влязло в сила), като тя се депозира с молба по номера на делото.
След приключване на наказателното производство по делото с влязъл в сила съдебен акт, лицето което е внесло гаранцията (може да бъде подсъдим или трето лице) има право да поиска освобождаване на същата. Това става с молба свободен текст, която се подава по номера на делото.