Жалба срещу наказателно постановление – в чл.59 и следващите от ЗАНН е предвидена процедура за обжалване на наказателни постановления. Жалбата се подава в 7-дневен срок от връчване на постановлението, чрез административно-наказващият орган до ВРС. След постъпването й в съда се образува съдебно производство. Решението на съда се обжалва пред ВОС, който действа като касационна инстанция.