Въззивна жалба се подава от страната, когато счита, че присъдата не е правилна. Въззивната жалба е писмена и се подава в петнадесет дневен срок от обявяването на присъдата чрез съдът, който я е постановил до въззивната инстанция. Формата и съдържанието на жалбата са уредени в чл. 320 от НПК.