Считано от 01.01.2010 г. по молбите за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на деца – чл.130, ал.3 и 4 СК, разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на лица, поставени под настойничество и попечителство – чл.165, ал.4 и чл.168, ал.2 СК, разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни – чл.35, ал.2 СК и разрешение за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица – чл.6, ал.2 и 3 СК ще се образуват частни граждански дела. Поради това ще се събира държавна такса за образуване на дело в размер на 25 лева и за издаване на удостоверение в размер на 5 лева. Във всички случаи, когато се засягат интересите на дете, молителите ще следва да представят становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Приложени са образци на типовете молби документи: