Добре дошли в интернет страницата на Районен съд - Стара Загора!

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Органите на съдебната власт изпълняват функциите си безпристрастно. Всеки има право на справедлив и публичен процес в разумен срок и от независим и безпристрастен съд.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни, административни и районни съдилища.

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. Съдът разглежда граждански и наказателни дела.

Съгласно чл. 8 от ЗСВ - Органите на съдебната власт прилагат законите точно и еднакво спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите на съдебната власт, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Сметки на Районен съд Стара Загора


Сметка за държавни такси

IBAN: BG37 CECB 9790 31F3 5703 00
BIC Код: CECBBGSF


Набирателна сметка - суми по изпълнителни дела, депозити за вещи лица и особени представители, гаранции:

IBAN: BG44 CECB 9790 33F3 5703 00
BIC Код: CECBBGSF

* Старите сметки на Районен съд - Стара Загора са недействащи.

Адресът на Районен съд - Стара Загора е: България, Стара Загора - ПК 6000 ул. "Методи Кусев " № 33 Факс: +359 42 622-949